مایکوپلاسما پنومونیه تولید کنندگان و تامین کنندگان - کارخانه مایکوپلاسما پنومونیه