تولیدکنندگان و تأمین کنندگان ردیاب ایزوترمال PCR - کارخانه ردیاب ایزوترمال PCR

  • ND200

    ND200

    دقیق ، سریع ، قابل حمل و آسان برای استفاده از فناوری تقویت ایزوترمال ، یک فناوری جدید تقویت اسید نوکلئیک است. به عنوان یک زیست شناسی مولکولی در فناوری تشخیص آزمایشگاهی ، فرآیند واکنش همیشه در یک درجه حرارت ثابت ، از طریق آنزیم های خاص و آغازگرهای خاص برای دستیابی به هدف از تقویت سریع اسید نوکلئیک است.