تولید کنندگان و تامین کنندگان میکروارگانیسم های بیماری زا - کارخانه میکروارگانیسم های بیماری زای چین

  • Pathogenic Microorganism detection kit

    کیت تشخیص میکروارگانیسم بیماری زا

    این مجموعه محصول "NAVID" ، شرکت مادر ژن جانما است.
    این محصول برای تشخیص سریع و غربالگری میکروارگانیسم های بیماری زای ناشی از مواد غذایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس ، اشرشیا کلی O157: H7 ، لیستریا مونوسیتوژنز ، ویبرو پاراهامولیتیکوس ، سالمونلا و باسیل سرئوس استفاده می شود.